Gebruikersvoorwaarden SV Morschkwartier

Artikel 1 Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de bezoeker van de speeltuin en de vereniging. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker is uitdrukkelijk uitgesloten.
Door toegang tot het terrein van de speeltuin gaat de bezoeker akkoord met de gebruiksvoorwaarden en verklaart zich hieraan te houden.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
De vereniging is de speeltuinvereniging “Morschkwartier” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445222.
Het bestuur is alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn, waren of worden benoemd tot leden van het orgaan dat is belast met de taak van besturen en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
Toezichthouder is diegene die door het bestuur is aangesteld om op het terrein waar de speeltuin is gevestigd toezicht te houden om naleving van deze regels en zoals die van toepassing zijn op het normale verkeer tussen natuurlijke personen.
De bezoeker(s) zijn de personen of groep van personen die door het bestuur zijn gemachtigd gebruik te maken van de speeltuin. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid vereniging
Door de vereniging is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid wordt ter beoordeling bij de verzekeringsmaatschappij aangemeld. Ieder aansprakelijkheid jegens de bezoeker voor schade ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
De vereniging is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
De vereniging zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid bezoeker
De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan gedurende het gebruik van de speeltuin door de bezoeker.
Eventuele schade zal geconstateerd worden door de beheerder, en zal binnen 7 dagen schriftelijk of per email aan de bezoeker worden gemeld door het bestuur.
Het bedrag noodzakelijk voor het verhelpen van de schade zal in eerste instantie worden ingehouden op de betaalde borg. Het restant zal door de bezoeker binnen 30 dagen aan de vereniging moeten zijn voldaan.

Artikel 5 Toegang tot de speeltuin
De speeltuin is geopend indien toegang via het geopende hek mogelijk is.
Leden van de speeltuinvereniging hebben gratis toegang tot de speeltuin. Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd voor de toegang.
De bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan de speeltuin te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door beheerder of een bestuurslid gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot de speeltuin worden ontzegd door de beheerder of een bestuurslid.
De bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan de speeltuin goederen te koop aan te bieden, dieren (m.u.v. geleidehonden), verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de speeltuin te brengen of met zich mee te voeren.
Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 5.4, zal (a) de bezoeker de toegang tot de speeltuin worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 6 Reclames klachten en bewijs
Gebreken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan de secretaris van het bestuur of per e-mail aan het volledige bestuur, te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen. In ieder geval vervalt het recht de vereniging aan te spreken, uit welke hoofde dan ook, binnen 1 jaar na levering van de diensten, die tot de aanspraak aanleiding geven.

Artikel 7 Speeltuinverhuur in combinatie met de zaal
De speeltuinvereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de speeltuin in combinatie met huur van de zaal.